VOORWAARDENDe inrichter zorgt voor eigen rekening dat alle vergunningen voor het afspelen van muziekdragers zoals SABAM en alle mogelijke nevenrechten, provincie-, stads- of gemeentetaksen e.a. welke nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van het programma, op datum van het optreden verkregen zijn.

Deze voorwaarde is geldig voor alle openbare gelegenheden en zaaluitbaters, indien deze laatste fungeert als inrichter (niet geldig voor inrichter van privé-feesten, indien zaaluitbater).


De Inrichter zorgt ervoor voldoende maatregelen te nemen om de persoonlijke veiligheid van DJ In-Motion aan dit optreden te garanderen.


DJ In-Motion bepaalt samen met de zaaluitbater de geschiktste plaats voor het klank & lichtmateriaal.

Deze kan niet gewijzigd worden eenmaal het materiaal werd geplaatst. Verplaatsing door anderen (zaaluitbaters, de inrichters of andere medewerkers) van het materiaal na plaatsing en zonder toestemming van DJ In-Motion verhoogt de prijs onherroepelijk met 50 EUR.  DJ In-Motion plaatst geen discobars op houten dansvloeren in feesttenten. Bij samenwerking met derden zal door DJ In-Motion bepaald worden hoe en waar benodigde apparatuur geplaatst of aangesloten wordt.


Op de plaats van het optreden dient een degelijk en gekeurde elektriciteitvoorziening te zijn.  Indien dit niet zo is zal DJ In-Motion de apparatuur niet plaatsen !  DJ In-Motion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken en elektriciteitspannes als gevolg. De inrichter gaat akkoord dat DJ In-Motion derhalve niet gebonden is tot enige schadevergoeding.  Bovendien is de inrichter akkoord tot vergoeden voor de defecten aan de discobar te wijten aan de gebreken van de elektriciteitsvoorziening.


DJ In-Motion treedt enkel op met eigen materialen, tenzij anders werd afgesproken met de klant.

Indien de DJ verplicht wordt om gebruik te maken van de boksen van de zaal
 (waar geluidsbegrenzers werden geplaatst) , kan DJ In-Motion niet meer garant staan voor de kwaliteit die hij belooft via het contract . Een goed afgestelde geluidsbegrenzer staat de DJ toe tussen de 90 en 93dB te spelen.
Indien anders kan het zijn dat DJ In-Motion de opdracht weigert.    


Standaard overeenkomsten afgesloten zonder bepaling van duur wordt het optreden voorzien tot het “einde van het feest” .  DJ In-Motion heeft het recht zijn optreden in te korten wanneer 80 procent van het publiek de zaal heeft verlaten. 


Door de inrichter kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan deze overeenkomst, behoudens verbeteren van schrijffouten in namen van de inrichter of feestzaal en adresgegevens.


Bij het eenzijdig verbreken van deze overeenkomst door de inrichter zal een vergoeding verschuldigd zijn uitgedrukt in percentage van de voor de opdracht overeengekomen totaalprijs:


-    75% bij verbreking > 6 maand voor datum


-    90% bij verbreking < 6 maand en > 3 maand voor datum


-    100% bij verbreking < 3 maand tot en met datum van uitvoering.


Een door DJ In-Motion eenzijdig getekende overeenkomst, die niet tijdig voor akkoord ondertekend wordt teruggestuurd zal, na aanmaning per eenvoudig aangetekend schrijven geannuleerd zijn.  De overeenkomst wordt op de avond van het  optreden meegebracht door partijen.   


Een veertiental dagen voor aanvang van het feest/evenement , verwacht DJ In-Motion een E-mail op info@deejaybart.eu met een chronologische planning van het feest en het aantal verwachte personen.

DJ In-Motion draagt er zorg voor dat het optreden stipt op tijd aanvang zal nemen en heeft het exclusieve recht tot het samenstellen van het inhoudelijke programma van dit optreden. 
De inrichter kent de stijl en muziekkeuze van In-Motion en stemt hiermee op voorhand in.


DJ In-Motion heeft het recht tot voeren van en opname voor persoonlijk reclamedoel in de ruimste zin van het woord, in dit programma zonder hiervoor enige vergoeding in welke vorm dan ook, aan de inrichter verschuldigd te zijn.


Ongeval, plotse ziekte of andere gevallen van overmacht overkomen aan de DJ
(zoals defecten aan transportmiddelen, files…)  kunnen de oorzaak zijn tot het verplaatsen van het aanvangsuur. 

In-Motion verplicht er zich toe het overeengekomen aantal  uren te respecteren, dus het einde evenredig te verplaatsen.

Bij ernstige plotse ziekte of andere gevallen van overmacht , waardoor de deejay niet kan optreden, doet In-Motion al het nodige om een vervanger in te schakelen. ( dit steeds in samenspraak met de klant! )

Dergelijke gebeurtenissen zijn overmacht en een terugbetaling of schadeverdoeding kan juridisch niet geëist worden.

In zo'n geval kan het gebeuren dat de vervang - DJ een meerprijs vraagt van max 100 euro.
( In-Motion werkt enkel met professionele partners ).


Betalingen van de hoofdsom dienen onmiddellijk voor het optreden te gebeuren, hetzij anders afgesproken

(zie reservatiecontract ) .DJ In-Motion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle gebeurlijke ongevallen.


Degelijke gemotiveerde klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de prestatie bij DJ In-Motion toe te komen per  aangetekend schrijven. 

Bij ernstige juridische betwisting is enkel de rechtbank uit het arrondissement van de zetel van DJ BART bevoegd ,en zal een rechtsplegingvergoeding van minstens 150 EUR worden gevorderd.